Εκτύπωση

Επισκευή & συντήρηση Servers

Εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν την επισκευή των υπολογιστών & Laptop αναλαμβάνουμε και τις ακόλουθες:

Περιβάλλον Windows

  • Εγκατάσταση ελεγκτή τομέα (Domain controller)
  • Εγκατάσταση και διαχείριση ενεργού καταλόγου (Αctive Directory)
  • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων εξυπηρετητών όπως (File, Print, Application, Mail, DNS, DHCP, Terminal, Web Server(IIS, Apache))
  • Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.
  • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης δεδομένων (Backup).
  • Παραμετροποίηση πολιτικών ασφαλείας (Local ή Domain security policies)

Περιβάλλον Linux

  • Εγκατάσταση εικονικών μηχανών (Virtual Machines) σε KVM
  • Εγκατάσταση λειτουργικών και παραμετροποίηση του (CentOS, UBUNTU)
  • Εγκατάσταση πρόσθετων ρόλων FTP (VSFTP), Mail Server (Zimbra), Web Server (Apache,Nginx), Firewall (pfsense), Βάσεις δεδομένων (MySQL, MariaDB)
  • Ρύθμιση & ασφάλιση δικτύου.
  • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος λήψης αντιγράφων (Backup) με FreeNAS.
  • Απομακρυσμένη διαχείρηση (VNC Server - client)

Για οποιαδήποτε εργασία ή υπηρεσία που προσφέρουμε δίνουμε εγγύηση καλής λειτουργίας και εγγύηση καλής εκτέλεσης της συντήρησης.